Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文

Docker部署Bytom全节点钱包

蓝天天使2017
111 0 0
微服务和容器目前比较流行,相信很多小伙伴都比较熟悉docker, 如果你不是太了解,可以查看文档docker学习手册。那如何用docker搭建比原链(Bytom)的节点呢?
  l% _5 F1 J. e2 ^; O. T% ~在操作之前,请自行安装docker。然后在你的终端输入(windows对应cmd):
# h2 @: C0 o; v' j" Ndocker
& W5 ^& U" V6 b* F" O# ?: T出现如下图说明你已经安装成功了docker:
3 |4 e; {: h. X
6 K" y* W+ ^2 g. s, U* b7 w4 y获取bytom的docker镜像
9 X# w- l- @# I, idocker pull bytom/bytom:latest( w3 D9 D/ j/ l6 |* Z
1 m3 n3 _, _) M; v; d: X. Z
用docker images 查看自己下载的bytom镜像% X' C& Q/ B: ~2 `
docker images5 A) `& {3 N. v  \$ f$ `

9 L+ p9 l- a; X1 ~2 C/ \( @/ b然后出现如下图说明已经获取到了镜像:+ N9 a7 @0 A: l) N8 d+ N. ?% f$ m; Z
6 F" l! K0 b$ D% o
#初始化:
( J% O( L" H$ ydocker run -v :/ root /.bytom bytom:latest bytomd init --chain_id ( z7 }' O# o; a  T
默认的Bytom数据目录(在主机上)是:
. l, J: M* q3 IMac: ~/Library/Bytom
; v7 |3 K, g% ~Linux: ~/.bytom
' U6 A4 i# G8 J" m  M- `" hwindows: %APPDATA%\Bytom
/ Z. a- X; Z- p* W, y/ S+ tchainId 有三种选择:4 j& B* z7 ^+ O; {# i; v, |: P
mainnet:连接到主网
' d/ U( a6 s; }! q9 W* b; d7 O; @, [testnet:连接到测试网; Q* y/ m; h3 v6 B5 \3 e/ O- y# b6 k
solonet:单节点
* i# K+ R6 S: A3 ?如下例(mac/testnet):
6 k( s, I3 Y, Zdocker run -v ~/Library/Bytom:/root/.bytom bytom/bytom:latest bytomd init --chain_id testnet, G0 h) }) V2 ~

$ _! R0 d. b7 o$ }+ Q" r#开启docker终端交互模式:! u  E4 f% f& s" w
docker run -it -p 9888:9888 -v ~/Library/Bytom:/root/.bytom bytom/bytom:latest5 U. x9 U$ M; S( n& ?3 E& g
0 m* ~3 P* Z: q# m7 N, Y  g
#开启守护进程模式:
- u" F5 b7 o+ c$ x8 p; F7 |docker run -d -p 9888:9888 -v ~/Library/Bytom:/root/.bytom bytom/bytom:latest bytomd node --web.closed --auth.disable
  @' Z- R2 R- m# e. H" P- A6 K查看正在运行的容器:, S& l( @5 W( i  V* `+ a; c8 F1 n
docker ps! I# ^) N+ V0 `/ `2 X3 w
下图中我们可以看到我们在运行的容器:6 _6 u, z, Q4 c+ |: Y3 n
; o2 k9 i( w7 C8 d( i
最后在浏览器中请求:http://0.0.0.0:9888,可以就可以查看我们钱包。
BitMere.com 比特池塘系信息发布平台,比特池塘仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表比特池塘立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

蓝天天使2017 初中生
  • 粉丝

    0

  • 关注

    0

  • 主题

    10