Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文
EOS版本:v1.0.5
- t/ v, H* j" P" E调用RPC接口,参数如下。这个接口难道不是根据输入的账号,偏移量和查询的条数,查询账号的相关交易吗?为什么会存在重复的交易记录返回呢?8 s/ ?7 [; y( a4 w; T& |2 M

$ A( @  ~# o- E5 ?返回结果,如下
, @; x' P$ \7 ?( s, x" |+ Q{) v. g1 c; H5 f& V
    "actions": [, t/ @3 ]. \5 S. U
        {1 X7 h" E8 ~7 @, l& _
            "global_action_seq": 10256,$ [6 t, l2 R4 [7 `& P$ N* Z
            "account_action_seq": 2,% \5 f$ R2 x: \# o& P/ Z% w
            "block_num": 10240,7 C1 [- I* F0 B( b, g
            "block_time": "2018-07-16T10:05:30.000",
$ L* ^# J& N3 w            "action_trace": {
5 L: a  o- L: }6 q                "receipt": {
. \% o  r  A9 |# }8 w+ V                    "receiver": "eosio.token",
) z. z3 j  z0 g" I" L                    "act_digest": "fc5bc5ce291418db9f345f32a5dcd218727a3b2fc5eb21c40bbc4ba3db641254",
; d2 E( j( H7 g' g! r                    "global_sequence": 10256,' }3 S0 {) A2 o# [
                    "recv_sequence": 6,
- L% n  [4 V0 ~/ |* |) N3 `; Y                    "auth_sequence": [
1 \% e  u5 ~% c                        [
+ O# r" T- V- z! D                            "trustwallets",# |5 {  d( y8 B* i, e: H- q
                            1
9 ]+ k* d) F; M: x6 T% a                        ]
8 n4 A2 `4 F1 K2 u                    ],8 X% [4 Y, k6 h3 Z- ?3 ^) Q
                    "code_sequence": 1,
1 r  C0 E+ c& _& h0 Q                    "abi_sequence": 1
1 m6 V# a$ \# Y' x, v                },
: Y+ v2 G: q4 g" i                "act": {
, o: \. x7 g. n; Z8 K. `! |                    "account": "eosio.token",
8 v7 G2 _; z2 \  x3 a2 Y1 t                    "name": "transfer",9 Z- C4 \  M; s; d. s/ ?
                    "authorization": [9 B# ?2 D% E5 t& g! u# k
                        {
5 _$ R; A* D/ [7 K                            "actor": "trustwallets",
# i1 t" B0 a( i" N8 d; [( I                            "permission": "active"
( S. e( |5 `8 T( `3 v$ D) E/ D                        }
4 z) h6 [8 X7 t; l                    ],
) V2 M, D2 N# k                    "data": {
: W- a9 ^. Q# v# Y                        "from": "trustwallets",
0 A; E% `; Q; `; V                        "to": "eosioddztest",
! r0 N, U3 O& O, V7 D                        "quantity": "0.9100 EOS",
: _" S0 P) y; _- ]                        "memo": "1000002801"! q+ E3 @. h( Q3 `* O
                    },
: V: ^* N4 _5 w( H" U/ [7 R                    "hex_data": "80b38ad1f08cf5cd90b1ca3f25ea30558c2300000000000004454f53000000000a31303030303032383031": |% O' ^2 s7 t+ c* ?* y6 T- c
                },
$ i( ~$ q2 b/ Q0 j0 m                "elapsed": 497,
6 x; E6 W2 a/ w$ G                "cpu_usage": 0,! U' j( d* u( Y6 {! u3 ?  e
                "console": "",1 J" z3 l0 t3 H( k4 [
                "total_cpu_usage": 0,/ z/ v2 B) B, [+ ?$ i
                "trx_id": "96666575699b642a05314c528271ece1d8042afffbc70f5f7d8f1543aa8d0bc9",4 Z4 D! |* \. z0 |* ]
                "inline_traces": [/ N, P' t+ I, a6 X! t& p5 Y2 H: @8 p
                    {
4 C5 L- l% [/ t9 F0 I, ]                        "receipt": {, n4 O. `0 ?* t- S6 j
                            "receiver": "trustwallets",! A7 ]! t) O5 {6 |
                            "act_digest": "fc5bc5ce291418db9f345f32a5dcd218727a3b2fc5eb21c40bbc4ba3db641254",
; t# V8 ~" H4 I) i6 F                            "global_sequence": 10257,6 h% p8 N' M( b2 `3 R3 }8 g2 g& T
                            "recv_sequence": 3,9 [4 S- D$ O) E- u
                            "auth_sequence": [
6 M% e5 a# J, x1 {- K                                [1 M. o! s) J9 P- z$ r6 y7 ]# N
                                    "trustwallets",
# D7 U0 ]: H% S; O                                    2
3 h( V+ w. \3 B" S2 e! {                                ]
/ g' O7 u4 k6 O# F; R: K2 o! z                            ],
5 Z2 X0 ?' q: x, g: X" L                            "code_sequence": 1,: o6 Y2 C" C4 D7 b! N3 n  o
                            "abi_sequence": 1
$ m: ^- R0 m/ l  q4 B# I                        },
4 T/ O' V1 W( s% R; {$ b                        "act": {* j5 Y6 i/ ?1 v
                            "account": "eosio.token",
" M9 |  K- V2 M  H$ L0 H                            "name": "transfer",
& B$ v1 a+ H$ v  v/ S( a                            "authorization": [
/ z/ R/ c1 o; |  P                                {
& ]8 u( @* j  i3 g0 H3 |                                    "actor": "trustwallets",' o$ |/ Y, y9 X0 b: X
                                    "permission": "active"
( X# c* i* `( A- B# A8 X                                }/ K( y, x  o, w
                            ],
  c/ v6 b, O5 W/ y" ]                            "data": {7 F  f* x) e/ x( D2 H+ `& o4 c
                                "from": "trustwallets",
( P- H" \  O. U# G- N0 `                                "to": "eosioddztest",
9 ?, W$ U. a7 r/ S7 }. _                                "quantity": "0.9100 EOS",
8 I+ s- V& f$ w8 a$ L, d                                "memo": "1000002801"
4 A; h7 k* G( I2 L                            },
: k; |4 x# R" T) Z2 F                            "hex_data": "80b38ad1f08cf5cd90b1ca3f25ea30558c2300000000000004454f53000000000a31303030303032383031"
6 O$ Y; l! s& S$ z9 f' ~. G8 Y4 `                        },. _  t$ R: k  O! B7 L0 q; _' \
                        "elapsed": 4,
! X' M1 I6 e5 K. C4 a  f1 p                        "cpu_usage": 0,
  _4 H6 x6 s: v1 I                        "console": "",
1 l7 ~$ P* t: a5 X# j5 q7 x                        "total_cpu_usage": 0,- J$ V3 H9 B  A& J  Q  Q) l* z( N
                        "trx_id": "96666575699b642a05314c528271ece1d8042afffbc70f5f7d8f1543aa8d0bc9",8 c" [+ j8 t& `0 G( E  x7 [
                        "inline_traces": []( {- ?5 X" k3 O. X9 Y
                    },8 P2 o3 H. g7 j6 y: ^1 v7 F
                    {+ U* [. S# S( k: s; p  w/ Z3 e
                        "receipt": {' w8 c) ?- i& s. r5 f/ g$ W
                            "receiver": "eosioddztest",) y2 y' h4 X: c! J
                            "act_digest": "fc5bc5ce291418db9f345f32a5dcd218727a3b2fc5eb21c40bbc4ba3db641254",7 S  \6 i, x; X8 ~/ F
                            "global_sequence": 10258,5 k! M3 r! f, o2 h" V' |; ~$ ~$ ?
                            "recv_sequence": 3,) K4 Q+ G' @% [: \$ {
                            "auth_sequence": [
; ~2 O' }& s, [                                [
, t& [+ L! I* Z8 b  |                                    "trustwallets",, e2 J/ [1 G8 `9 m: r9 O
                                    3
7 N' ?1 [$ c% J0 s                                ]
' G; K+ t- d, E) W& d                            ],  H1 V1 |* b( t! @2 k8 z. T6 J+ p
                            "code_sequence": 1,& {  c! r8 H3 M
                            "abi_sequence": 14 `: ]% k) m' `
                        },. j( P( @' x) r0 C9 }" `! K
                        "act": {( R2 M8 `9 C; @+ v& E; d
                            "account": "eosio.token",
+ C; T4 \, G# a! P, ?                            "name": "transfer",
9 u% R0 _+ A9 D0 q4 F                            "authorization": [
  U% V8 U- G: E                                {0 _& S+ _. |# o5 c) C
                                    "actor": "trustwallets",
; I; j# v0 N& j" C5 T' h                                    "permission": "active"
3 T# P% I; F, }, H: o! Z                                }/ @: f# d4 w- A0 L3 r! t
                            ],2 |  D( u' n: T$ m  h5 L
                            "data": {
, P$ L' h" v+ \. ?/ g                                "from": "trustwallets",, n+ H# ]7 B+ E) G3 c0 T1 w8 Q
                                "to": "eosioddztest",2 F' x; w7 r- m4 j
                                "quantity": "0.9100 EOS",3 O# A/ u8 z4 Z7 i7 w$ b
                                "memo": "1000002801"
3 l6 H( L2 c/ ^( i                            },. Q, j0 e1 n. J! x  E& [7 C
                            "hex_data": "80b38ad1f08cf5cd90b1ca3f25ea30558c2300000000000004454f53000000000a31303030303032383031"
6 M2 V6 }# G+ C0 k) w  P! R                        },' y& c0 k/ e! ~. d/ H0 N/ C# ?" [
                        "elapsed": 5,
* j8 \4 D* F' S# I  ~                        "cpu_usage": 0,
* h7 \3 v( ^/ ]4 x; z' S                        "console": "",
  d8 A& G# e* Q7 y                        "total_cpu_usage": 0,* c( B9 a' s) @2 ~) X0 X
                        "trx_id": "96666575699b642a05314c528271ece1d8042afffbc70f5f7d8f1543aa8d0bc9",
7 b5 M/ I! g1 |! P2 A" X+ N                        "inline_traces": []6 P' O' H0 _3 I3 f: d
                    }0 K9 B) z3 }  }# l
                ]
; E5 B. M  u: v4 S9 q  A( o2 e- j            }9 n6 w+ V3 Z# X2 M% U
        },
: a- H0 D3 T4 g% U' o4 I$ I        {
, i( o$ S/ R( O" Q: U+ E  v            "global_action_seq": 10257,
; E& ~2 X% B. k            "account_action_seq": 3,; z4 X& |" r: ]. `( c) f9 Q, I
            "block_num": 10240,
$ H0 Q, u  A1 P" i" m            "block_time": "2018-07-16T10:05:30.000",
$ L& Q& @" a6 M/ d; w* [5 A/ P# _0 V            "action_trace": {
$ E2 A, ~1 U( U4 N% `                "receipt": {
$ B9 R3 e  [; ?# G4 B) C% a                    "receiver": "trustwallets",* l# M. z1 p5 a' Z& ~( ?% {
                    "act_digest": "fc5bc5ce291418db9f345f32a5dcd218727a3b2fc5eb21c40bbc4ba3db641254",
3 ?; x. L  j$ d& F, c                    "global_sequence": 10257,
8 `5 z  X5 p! T+ l                    "recv_sequence": 3,2 Q6 J, \0 z: O- \7 ?
                    "auth_sequence": [
+ x" K) _' H* x/ Z5 _! c                        [6 [8 R& h3 C# z* u9 q- N2 {
                            "trustwallets",
' k! {% Q! I1 X  h                            2
5 R$ g! |- ^8 F; J                        ]
8 x- I. s) {' z! \: |5 J/ x                    ],
" a! W  B4 X1 y5 E                    "code_sequence": 1,
1 Y8 ?$ p# q$ c" h1 i' m! s1 }                    "abi_sequence": 18 e9 z+ j: |& ^# u
                },
2 p, E% a! q5 [: D% d3 F                "act": {
6 A. Q' g! s+ A4 x+ T1 ?                    "account": "eosio.token",
& U6 C  Y) H; a! V0 `                    "name": "transfer",
  P) L/ c" o$ |) M: B                    "authorization": [
0 q) P4 S# v: m/ f                        {8 o( T- M' ]2 l  V, n. X5 r: P
                            "actor": "trustwallets",. m; K* q0 F7 J- M8 y8 I, S/ ]
                            "permission": "active"
: L2 Y* O3 w" t                        }. p" S0 L$ s7 j' X: f7 {; R
                    ],2 L+ D! y8 }/ B; ^9 w
                    "data": {
5 |" g. U9 f1 ]% W( R8 ?                        "from": "trustwallets",
- q; @2 F& N% T& B, Y+ S5 x- d                        "to": "eosioddztest",+ h6 c  c2 ]+ B2 K9 N- ^1 f) X; Z
                        "quantity": "0.9100 EOS",) o& h2 w" R0 Z
                        "memo": "1000002801"
0 T# R* G5 g+ w0 V. r- Z# {+ m+ A! {                    },
5 g2 w5 k6 m1 ]/ r2 j                    "hex_data": "80b38ad1f08cf5cd90b1ca3f25ea30558c2300000000000004454f53000000000a31303030303032383031"
0 I% U4 Z& z7 u7 L. [                },
1 u7 h6 I8 Q6 |- [3 q5 j                "elapsed": 4,
8 N! O0 {/ b3 S1 x4 C                "cpu_usage": 0,8 r! k5 q+ D0 N" A
                "console": "",
$ ^, H- F" o& r/ |  W$ [0 G0 q                "total_cpu_usage": 0,8 n9 ]/ W7 w. w6 N, E! r
                "trx_id": "96666575699b642a05314c528271ece1d8042afffbc70f5f7d8f1543aa8d0bc9",: m4 o" ]! X' a
                "inline_traces": []% G- h) R& w' f
            }# x( E" P4 F) M; w
        },
! |( V: V% A$ S, y7 L5 N+ n        {
4 N$ V" J: e0 M5 v8 e3 O( B            "global_action_seq": 10258,+ m# S+ \+ j2 E( W; \, j
            "account_action_seq": 4,4 N, F2 W, X( d* A+ s
            "block_num": 10240,
4 ^  Y8 ]" }! k4 j            "block_time": "2018-07-16T10:05:30.000",) j. M+ d, x7 p  \2 x
            "action_trace": {
* D. _0 }* R9 a                "receipt": {
. `5 `- t0 i) |5 J0 p- G: V                    "receiver": "eosioddztest",
  D, r9 r7 h! Z* S0 u' C                    "act_digest": "fc5bc5ce291418db9f345f32a5dcd218727a3b2fc5eb21c40bbc4ba3db641254",; M$ L( X! B  X8 b
                    "global_sequence": 10258,7 S( z: d: N* b$ S
                    "recv_sequence": 3,
, q; b( l- d. f3 [2 }                    "auth_sequence": [; w6 J0 l* Y2 U+ [# [
                        [2 s3 Z( K6 M; I9 u( t; ^' J- ~9 S, K
                            "trustwallets",4 l! s! c- x8 ?1 X& |8 M8 Z6 G
                            3  v+ f1 F: r% z' L
                        ]% o; H. f8 C. v! u4 \7 ?0 s; i6 H
                    ],
% S; i3 W' _6 `                    "code_sequence": 1,
6 [1 a% S" Q8 i# ]1 }! c  F                    "abi_sequence": 1: m8 i4 c' c4 ^' i) Q) B8 s: L
                },
8 m, l/ ~* }; f) B                "act": {( z' Q& l- z& v; Y/ k' ^
                    "account": "eosio.token",
0 f. D( N. `7 s' Y. [+ A" g6 \                    "name": "transfer",# I9 U: H" {6 C
                    "authorization": [
/ r1 P8 ?; p2 q" w+ J% {                        {
9 h2 b5 u1 t$ ^8 J( R( g                            "actor": "trustwallets",
2 L% Q$ Q9 _; p4 q4 t5 o! T0 K4 ]; H                            "permission": "active"
: h& W8 E3 t+ l  w$ z                        }' x% O' P2 a6 s1 M
                    ],
( }5 m: Y! K+ a; Q: E, L6 d8 d                    "data": {# q) \! g1 X$ d& c& D
                        "from": "trustwallets",
1 ?  e, Q, d5 C. R2 E/ q7 L2 ^                        "to": "eosioddztest",
3 e# Q" ]- G5 D                        "quantity": "0.9100 EOS",
% e5 Q) B1 @# ^7 C( L) v8 Z                        "memo": "1000002801"
% M0 @5 M8 P& T1 [: c/ `                    },0 v  j) S3 U1 K5 I& D# W* t
                    "hex_data": "80b38ad1f08cf5cd90b1ca3f25ea30558c2300000000000004454f53000000000a31303030303032383031"
7 p1 K7 z& U$ z                },& B8 }8 p4 z; ^- O2 i; V
                "elapsed": 5,0 A* |) g; ]' I, z
                "cpu_usage": 0,
- o* Z" @: S/ {8 p* x# d                "console": ""," l/ s  P0 F2 d7 u# l1 |
                "total_cpu_usage": 0,5 A  P! ^9 N4 Y7 K, v, o8 ~- r
                "trx_id": "96666575699b642a05314c528271ece1d8042afffbc70f5f7d8f1543aa8d0bc9",- U. m: T: \! f  W
                "inline_traces": []8 o1 Z5 `3 M3 w2 G' Q/ Q* y' ]
            }4 b( n% ]/ |: z4 z6 P
        }" n; V$ a5 G; e3 A/ ?5 r
    ],
8 H; o* f7 \; F    "last_irreversible_block": 1430196
/ l) X4 A& k: g8 _% }}
BitMere.com 比特池塘系信息发布平台,比特池塘仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表比特池塘立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

杨小公子君莫邪 初中生
  • 粉丝

    0

  • 关注

    0

  • 主题

    13