Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文
每一门语言都有其相应的编码规范, Solidity 也一样, 下面官方推荐的规范及我的总结,供大家参考,希望可以帮助大家写出更好规范的智能合约。' C" V  A, m0 H  @$ A
命名规范; N6 h6 a8 }+ ~( d) v* A
避免使用+ ^7 X  Y. l$ w
小写的l,大写的I,大写的O 应该避免在命名中单独出现,因为很容易产生混淆。
' N! ~( f' A, F# r- L6 b0 U/ t- b合约、库、事件、枚举及结构体命名
% x$ I  u" Q/ j6 [6 F' A; R合约、库、事件及结构体命名应该使用单词首字母大写的方式,这个方式也称为:帕斯卡命名法或大驼峰式命名法,比如:SimpleToken, SmartBank, CertificateHashRepository,Player。) B8 B8 I! `0 }0 K7 _5 s' ^
函数、参数、变量及修饰器
, H4 r  E- [' }- h函数、参数、变量及修饰器应该使用首单词小写后面单词大写的方式,这个方式也称为:(小)驼峰式命名法,是一种混合大小写的方式,如:* j$ c2 `4 A) e  q
函数名应该如:getBalance,transfer,verifyOwner,addMember。参数和变量应该如:initialSupply,senderAddress,account,isPreSale。修饰器应该如:onlyAfter,onlyOwner。# Y) K( z, w) M& q
3 C! K# S) x; b+ V
代码格式相关) ]2 M/ V2 K+ Q( e7 Y4 ~9 G! [# A
缩进
. K# v/ h+ i" x  u2 R, Y1 W2 h使用空格(spaces)而不是Tab, 缩进应该是4个空格
8 B- R' N+ n+ @空行
, A5 V  i2 o& ^7 F. H- p合约之间应该有空行,例如:
! D4 ?9 }5 ~/ G" K8 Tcontract A {  x' a* d8 \$ `8 K) V- T* \
    ...
2 F3 n& q. |& U& g1 {6 w}
; f) p0 d; [" w' E! q! G   
( t; N: W  t# `; q! Q  k   
; {% r. q, O3 }2 Scontract B {
, l4 _9 v, b0 |% m1 I5 c3 i    ...
5 z/ C+ V9 e& H5 {( T}+ [7 R6 ~5 S+ f! S" `- S
    4 W% U- C. c3 Y
   
4 e$ [. u2 H% M2 Y/ {5 hcontract C {4 B4 o1 `6 U5 q
    ...! X. b4 r0 W5 d0 W, C) C6 r5 J* c
}. ^! H& R4 i7 H% K
而不是使用:; p& H# U% O# U* R* g
contract A {
  N& |  M$ |/ N    ...9 t& N" w- ]  Q) M0 V& f/ q
}, A$ l# k: O* \
contract B {
  p8 V' L# d; r3 K. P" u    ...- d' Z5 W3 z! C: k( d# W5 s
}/ ?) k! w6 Y+ E, e" m( e* {) U
      L4 k7 E; u1 y! u0 y
contract C {
' {4 o6 f( ?2 y% j% d3 a3 Z4 P* v    ...
7 U! Y0 \' N$ Q+ V}- t1 j2 ^$ S! w4 y
函数之间应该有空行,例如:
# L) W) l: q5 W3 L% i$ ^contract A {3 @0 P' D7 X. d( m9 x- f& d  F
    function spam() public {
  r* N6 }  V' \! {9 c3 }1 }        ...
" r3 x: @! R* }5 [1 d2 N6 W    }; J0 }" V) J0 r' ?3 @2 T
   
% Q; ^5 V& n* J, t; f2 g. j* s& _    function ham() public {9 z& W+ X4 B5 r4 k* x
        ...4 w1 |) m; [% S) q  |
    }
& {. D& ?1 }+ ~, J5 L) t: P( p}! K0 i+ q- D9 Z5 N$ k3 Q9 a4 U3 _/ x
没有实现的话,空行可以省去,如:9 C4 n" M  W. p" Q
contract A {
" O! Q8 d8 j' ?; q    function spam() public;$ H( a7 q8 ]0 T) P& V8 n
    function ham() public;  |. h" X8 j1 }2 }
}
1 ]% n: T( X' U% D. k3 J$ V9 R而不是:+ e% }6 d! u9 f. {% @# N
contract A {
7 a& a; @6 V- d1 ?2 T    function spam() public {/ U2 Z* }. V, c2 c; `
        ...
( Q" {& b2 h  }* g: z4 @" o9 [1 @    }
$ T3 I! {* i7 K5 a2 j& t( i" r    function ham() public {
+ `! C- W8 G, c, Z, J        ...
0 o; A' a% C! j    }
# p- b% I# u6 F1 ?- _% D3 \" P}* c  [; k) e1 j9 L) j/ [! w
左括号应该跟定义在一行
0 S  q) z. i  M定义包括合约定义、函数定义、库定义、结构体定义等等,例如推荐使用:0 P# Q3 p  Y' {
contract Coin {
  u. E1 o8 [4 B; a! ]. b) j    struct Bank {6 v% D! p# ]: L" J$ ?8 H
        address owner;2 e" v/ _! |; @! I* d  }
        uint balance;+ H+ g4 S3 P, t* [1 z" k
    }
# p  w8 ?/ I5 v3 {- t}# m" {' i1 i' `! {0 k0 q
而不是:# w/ s6 }1 H2 G7 N0 G3 c+ i; `6 N
contract Coin, k" u4 w7 h, T
{
5 a; ~1 r; S- H0 L: k2 U, G6 e    struct Bank {
# g1 k1 D  f" p1 z& d- N) D        address owner;
, S3 _4 O$ U( ?        uint balance;& |; ~. C4 V/ Q# A' \4 e/ {0 |* O% G
    }/ N. U# l3 `2 U2 z/ q% ~0 p  g* Q) Z
}( G7 t3 x5 \' G! h% l) c
左括号应该跟条件控制在一行
6 v5 L3 R4 o+ u3 M' x3 P! D在使用if, else, while, for 时,推荐的写法是:
! t$ Q$ H, C; a$ s, A- eif (...) {
0 S9 B' @7 F1 _9 Y6 e    ...1 J5 e4 N8 H" P2 O
}0 s7 K& n& ?; \8 [6 b& G9 V
for (...) {
8 D8 A- x& I! t* P& l" O$ y    ...) o# |" a5 w! x$ ^
}! |! h: Y* O7 e7 O2 V6 }$ v
而不是:; A9 J" |- u% `
if (...)
1 O- k, H1 w3 ]5 X* E6 a8 @{9 g, M5 R. Z0 U  W2 M' H; ?6 _
    ...
) C1 H, O9 r3 g/ d6 f( J# k; b& _2 J8 C& [}
) H. V/ G0 U) y4 mwhile(...){
% A; l( ]- J; d* E- P}
: \  N9 P* [0 A8 w- G) lfor (...) {
9 g4 t7 p1 f, B3 A! s- j    ...;}
# F9 D1 z- R' c) J2 b+ ?3 m如果控制语句内只有一行,括号可省略,如:
- x/ @$ @# q6 A# E0 {2 U1 y0 t3 Rif (x
; m1 b7 c+ Y5 {但像下面一个语句有多方就不能省略,如:
% c  R& `4 I/ T1 c6 Bif (x . Z+ L- H+ G8 S  @2 r
表达式内的空格. M. ]  t3 c& x* p: g4 [: {
一个单行的表达里,在小括号、中括号、大括号里应该避免不必要的空格,例如推荐使用:8 s+ f, m2 a/ L: t5 H  T# p
spam(ham[1], Coin({name: "ham"}));
! r9 v, `$ o5 C( F& {. Y而不是:0 Y4 O  ]& \. S& B
spam( ham[ 1 ], Coin( { name: "ham" } ) );
# [% ?0 j, ^+ M; \9 u- S有一种例外是,结尾的括号跟在结束的分号后面, 应该加一个空格,如下面的方式也是推荐的:/ _/ ?: \# B6 k0 M; A8 R
function singleLine() public { spam(); }, R0 |! q7 o# a; }! h) A' J
分号;前不应该有空格,例如推荐使用:" {# v( [9 O4 v% T+ X
function spam(uint i, Coin coin) public;
/ K) l. Y- _$ q  U3 C5 B4 ?; T而不是:- K. ~3 G& c9 c5 p! F* G% ^, P
function spam(uint i , Coin coin) public ;2 B& z3 t  G+ K
不要为对齐添加不必要的空格,例如推荐使用:8 F' k" }- E# d
x = 1;/ Q9 @$ q; k& z: x2 X5 I+ V
y = 2;
# z8 B5 Q, T, \# Z+ n( jlong_variable = 3;" W7 Y6 n) h6 m6 e! Y$ J
而不是:
$ ]9 J, n& V9 K$ p1
( x; g! z( n* M5 X" i1 [1 u+ i2
" q) e% G& I( L+ O/ k* ?31 @4 {* r$ `; w7 k3 u! ~
x             = 1;5 S& t- g& a8 h, e8 }) Q
y             = 2;% ]; [: s' Z* P% g# q( L
long_variable = 3;
" ?. O. |+ b, F- C# L; E9 P回退函数不应该有空格,例如推荐使用:
, y% p( H% }! }) h! E: \9 Qfunction() public {3 }9 |0 L, N" I4 y/ e$ k
    ...
, [" ~$ P  f* R; G, s( K6 U$ x8 p}9 ~$ V- K" v5 J
而不是:, }1 y/ u% u; ?6 F
function () public {  y; `9 l0 ?0 v$ O) B
    ...
$ D0 s3 x; K( X; B$ j}) e- Q) I2 d; ~! t
控制每一行长度
0 X" ]$ Q/ s! k; n- B每行不应该太长,最好在79(或99)个字符以内,函数的参数应该是单独的行,且只有一个缩进,例如推荐的方式是:5 @6 L. B$ e# n$ I4 z4 O
thisFunctionCallIsReallyLong(; J, n- A9 y1 r& W1 b$ M
    longArgument1,8 |$ k/ U: e' r0 H& E
    longArgument2,; ^' `2 u7 J% A2 ^
    longArgument3
2 O. ~) O; e1 b);
! l( V+ u, k  |- n0 p而不是:
$ P4 J9 y  |4 @7 L0 W& {, athisFunctionCallIsReallyLong(longArgument1,) y5 ]* D) s+ x1 E
                              longArgument2,! h6 ^* ^+ l. L* i
                              longArgument3+ ]5 W; ]$ Q/ S' r
);/ K; f9 u: f" C
thisFunctionCallIsReallyLong(longArgument1,
( |) _3 W% N' ?  K6 j0 i& k! y% Z( v    longArgument2,
3 R. D) ^9 W& V% K# D    longArgument3  e1 p6 v. W+ C6 Z+ S" @0 a' R
);/ a+ S' O* b, e* E4 v8 D
thisFunctionCallIsReallyLong(
: `" h+ L0 n( v$ D    longArgument1, longArgument2,+ U. @0 [: {: N' t6 \
    longArgument3+ ^* D+ L( |1 Z' Y+ n6 \# {2 ]
);0 }% R  c* y( q
thisFunctionCallIsReallyLong(9 i- q% ~2 H" w7 h8 w  U  I
longArgument1,
( W9 d. @5 m- m7 HlongArgument2,
9 Q+ F3 ]  B# {4 \# f" `longArgument3) n7 g# Q# l% W  H/ r' w0 k
);% M/ f& W, m; C6 h! x  q
thisFunctionCallIsReallyLong(% n- b4 v* B3 p& D- p. i
    longArgument1,
1 f7 ~% K- w! }3 P" ?- m9 o    longArgument2,# r% Y' b+ L- v5 i1 G8 R
    longArgument3);
- s0 m8 }/ T* q* D6 T对应的赋值语句应该是这样写:
* j+ h  [: }; L thisIsALongNestedMapping[being][set][to_some_value] = someFunction(
$ P+ o" `3 @3 O, K! O# u    argument1,$ ]9 f, L0 G0 o; R( P* @
    argument2,, Z8 e" @7 K4 [$ I0 j
    argument3,
  P1 X+ U+ O/ p1 m4 K    argument4
1 o8 L6 {1 _/ [$ c/ z);9 J; R8 V; m9 X  d7 n1 V1 |
而不是:
: K" E. N& G/ S5 C3 ?) }thisIsALongNestedMapping[being][set][to_some_value] = someFunction(argument1,
+ T1 q8 z1 d7 e, y+ m* C                                                                   argument2,
) `& E1 S" f  r# K# y                                                                   argument3,# \# n" u, n  S" D3 k
                                                                   argument4);
# P- Z+ @2 U: U* L9 }" ]' A. h事件定义也应该遵循同样的原则,例如应该使用:6 x5 Z" H4 ~# C3 p* z
event LongAndLotsOfArgs(5 I3 f1 J0 y* W% _$ q7 Y
    adress sender,
! d" ]8 C2 {- e" @' M1 {5 [- X    adress recipient,
$ t) H, v3 l# A, C( R    uint256 publicKey,! u2 ~* V6 [4 F6 U
    uint256 amount,: c- l/ X8 j6 e' j
    bytes32[] options0 [+ q5 ]' @9 l# Q4 C( k9 g
);
4 v  d9 A& z5 n5 F3 ^" v+ O4 [8 TLongAndLotsOfArgs(
+ i4 n8 s0 L; T2 u7 l* I, k    sender,, l/ T% z' {8 }# s! N* U
    recipient,
  n1 |0 B/ j/ }    publicKey,
6 F$ h0 b0 f# D8 m# ~6 Q; ^    amount,
5 B6 c5 R- f5 i, J' O    options
1 g1 D$ T$ }6 O& N$ `' M);  G4 c4 w0 {0 u1 R" g7 |
而不是:
3 x0 {, @) b. v$ {& Zevent LongAndLotsOfArgs(adress sender,) r) @8 E$ _; F: V" p- N
                        adress recipient,6 F7 s. `. i7 p0 u$ o
                        uint256 publicKey,
' u0 ^& m/ F' P% |0 ~                        uint256 amount,+ `% a1 |8 L/ Z9 z
                        bytes32[] options);- c8 P+ i/ @9 |8 C2 g* `
LongAndLotsOfArgs(sender,
( d. }8 y" l7 F                  recipient,6 P5 _" T( G- V9 O. F! d
                  publicKey,& f4 m  m" V: [: x; d/ U
                  amount,5 b1 j# |4 X/ B* a
                  options);
% J& K7 O+ W, T: E7 o* z5 E/ ^, d文件编码格式8 Y3 R+ w( U! V; \. _
推荐使用utf-8 及 ASCII 编码" ~; z/ I  b* A, ^$ G" I
引入文件应该在最上方6 d8 F1 n' n/ }' y9 f4 Z. D+ o" Z
建议使用:; u# d* K$ R5 S: d: P
import "owned";
- m+ V) z/ m9 [contract A {) f+ f$ I0 u2 {4 `/ y* @
    ...
' H* K# K/ }* ?7 X6 E}+ {- r3 c% v, ?1 Z3 {0 x$ z3 h7 v
contract B is owned {" M3 s  D! r* O
    ...
8 V; o, P# \2 F1 ^}7 p  Y& Z3 q$ C! W
而不是:
- o/ o1 s. ?% o% v" D$ |4 wcontract A {
0 i& r; R  M0 m0 D1 R# A    .../ B# t4 t6 z  W- C7 J( v' b
}( L' `2 g! _* K  O) Q3 V
import "owned";
5 S8 L) C9 V) V! V, Q) @- C/ Hcontract B is owned {* v: ]0 a3 X9 i  e/ k% ~
    ...
& ^2 T& Q. N. G: L; ^/ U' S: g/ C}
' P1 z5 u) T3 h# }  [. Z函数编写规范7 d/ A  }* W8 K; V7 r
函数的顺序
$ K# p# \3 Y' e+ W3 v& x在编写函数的时候,应该让大家容易找到构造函数,回退函数,官方推荐的的函数顺序是:' v0 t  `1 D  h5 l# m! a
构造函数回退函数 (如果有)外部函数(external)公有函数(public)内部函数(internal)私有函数(private)) p& n. u/ J- g# J" c$ Q2 T0 m
8 }* |4 N' e# C( e6 G/ Z
同一类函数时,constant函数放在后面, 例如推荐方式为:& G3 X$ a5 V) S/ @, l* o! K
contract A {" W5 W* w/ g7 v% }) p- h; [. t
    // 构造函数+ s: G$ {, y, O
    function A() public {
' p8 F1 E$ X6 K; V" n        ...
" N0 |2 V, S- o: b* V    }
9 @( D3 |- d; c, \' z& Y% J+ O    // 回退函数
6 g! L* b" A8 Q+ R4 w" {( @# x    function() public {5 E6 N) ?, F" E5 k
        ...) M* J  l: A3 x3 r
    }. n; J' P# J3 v. R
    // 外部函数
  {/ h2 n' ?2 ]+ _+ ?    // ...
) K3 }) ~  u# L* }* b$ T" A    // 带有constant 外部函数 , ]& ^$ o1 e4 T' C- U1 R/ p, Z, |
    // ...' A$ T* O9 w  q6 M/ Y
    // 公有函数
/ J( P) c/ H5 [  `    // ...; S! A" y+ {. f( s" m8 G* q5 ~, @
    // 内部函数3 s. w5 x) B0 w2 ^3 v$ r% z  d
    // ...
# Y) o9 O, O; E; S    // 私有函数# U2 ]# f9 c3 `) B
    // ...
7 o" P6 N7 z. D: ]# S}
/ B7 [" {' H+ u: P% [. |- I! c而不是下面的函数顺序:" ^: `: w& w& `1 C6 U9 ?
contract A {
1 g: H, R  J/ L% \6 B; d9 P    // 外部函数
  M! `0 a, ~. f' }+ ~/ i    // ...
3 l3 ^: ^' M3 w) z$ E  s    // 公有函数
  s. z  Y8 O  X  _+ L, Y& T    // .../ Y+ H& ~& H* M$ h
    // 内部函数
1 A0 t  e6 m$ R5 X    // ...- l- j! A& }& r1 \/ h* k. j
    5 W; t" V9 l! O3 B8 J3 N& ^, D
    function A() public {" N+ j: d. p9 z/ h, J8 n$ K5 d$ M
        ...
$ f9 T+ Z  V! V, g    }; Z+ @0 U4 y1 A4 j: O, [9 U0 y
    function() public {" X0 H: N+ @. l3 O/ b" i  ?
        ...
1 c; O0 ~. }, g$ \    }6 f% J/ A' _- d
    // 私有函数
3 G, o% \: P8 u    // ...
- Q/ R+ F  M+ R" P}# O' _6 z" `; W+ N6 T4 U
明确函数的可见性
5 B6 R0 T* ^! ]) ^% I, [所有的函数(包括构造函数)应该在定义的时候明确函数的可见性,例如应该使用:
* ?' i% r  t: u8 E7 j; h8 f6 Rfunction explicitlyPublic(uint val) public {
" Q) ?! x  l7 ]+ q& i    doSomething();5 M* e/ X  V( ~# ]! J9 p/ ]
}; A( o8 F3 k$ o" R  D! v
而不是
" D- e2 ?& w; n, q5 ]6 Kfunction implicitlyPublic(uint val) {6 L9 L( t! Y" j( r1 ~7 f
    doSomething();( E3 P2 [3 K# {% J7 Q; L& t
}
  a' P0 p$ O5 E+ n  E; T可见性应该在修饰符前面
" a2 [5 g6 `! N( H& x. x6 C函数的可见性应该写在自定义的函数修饰符前面,例如:
4 |. x% V( c# [( lfunction kill() public onlyowner {! l' q6 A4 v; \5 |' k/ o
    selfdestruct(owner);( U/ J- d7 ]) w2 U* O# W( O
}6 S5 i( B6 {3 f! m
而不是, P1 F4 v7 ~: {/ V0 d$ G8 ?
function kill() onlyowner public {$ `( ?" ]  X1 D3 [
    selfdestruct(owner);
5 P; j) ?' z0 {) c}- c6 ?3 P& r& L2 M& y9 M
区分函数和事件
4 Y, O# v8 |/ D7 c. X  g, X. g4 v为了防止函数和事件(Event)产生混淆,声明一个事件使用大写并加入前缀(可使用LOG)。对于函数, 始终以小写字母开头,构造函数除外。4 Z, \8 x4 U" B# ?  O
// 不建议
$ R! K7 o# e' j, s. y" u" G; Pevent Transfer() {}
( l2 k9 f& A" t. H- W, @function transfer() {}% A# T0 A+ j) x2 W
// 建议
2 ~# t- s7 n" R7 p9 `! ~7 P  [event LogTransfer() {}
# X+ g- _. o) K4 e, zfunction transfer() external {}
1 K" M) e3 L% A0 F: O常量: b" a1 i! {  t5 ?0 Z
常量应该使用全大写及下划线分割大词的方式,如:MAX_BLOCKS,TOKEN_NAME, CONTRACT_VERSION。
8 i+ w5 |1 u$ A1 a参考文献6 ?' _9 w+ y( N8 a8 n0 W6 ]
Solidity style-guide
BitMere.com 比特池塘系信息发布平台,比特池塘仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表比特池塘立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

人民干脆面 小学生
  • 粉丝

    0

  • 关注

    0

  • 主题

    9