Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文

建立基于以太坊的私有网络和智能合约

V刘晨曦
124 0 0
写在前面1 T5 j+ Z" t  A" n0 w

) a/ l* @/ E2 |    最近一段时间一直关注区块链的相关的领域和知识,今天本来想帮助小伙伴建立一个基于以太坊的智能合约Demo,发现很多过去的文档都已经过时了,无法正常工作。那就只能自己造个轮子,弄个版本新一些帮助大家入门。1 |8 k4 q) D5 S1 b4 a6 B
; u+ h& e5 B8 P4 w
    本文以流程tutorial为主,不过多去讲技术原理,原理文章网络大把。  b3 s( c- e  E& O& X: o* B

  E9 I, Y. ?. \/ h1 y0 z$ G    目标
2 n; l' o$ O+ y
! X% f) ^/ p/ j( z. u- N* O    本文目标如下:
# K  s* `7 \: j) o1 Y
9 ~/ h3 b. C. \/ l& H& u3 w    建立私有以太坊,设置第一个节点,挖矿( K' Q. M; `8 B- J6 q

8 W9 A7 G( N9 e4 V# O* X    完成一笔转账交易+ y" g) ^5 T  V* a0 |

# K! }8 y! v0 |. z8 b% x; P2 k7 r    建立简单的智能合约
6 v0 {+ n' J  c9 |0 Y$ Z4 t* r. t0 }* }: j) f5 Z$ d  g
    建立第二个网络节点/ M. `1 O  D7 w9 {( q6 ~$ n
' F+ a/ g  w6 E0 c4 \4 t& H! ^1 ?
    环境介绍
5 |4 W7 i  e, q
& i9 y" V3 `. @" U$ {1 e/ e5 W    无论什么开发都离不开相应的环境,我尽可能将所有软件都升级到最新版本,以下是本文内容相关的环境:2 E. f! ]1 c6 E) u

7 K3 P- ^! r. y9 ?    操作系统MacOS10.12.6+ |. t7 \, }# x+ n/ T- q: }3 ]

! [# `+ b' L. f' O; i/ H    Geth以太坊CLIhttps://github.com/ethereum/g…v1.67  `! J4 E/ ]  e/ H7 y5 J% c

) f3 d& V& M7 B% M  Y    Solidity智能合约编译器Version:0.4.15+commit.8b45bddb.Darwin.appleclang
% V4 r0 P; l( M3 L# D3 B9 C( [( t! W' @- [% L4 L; {/ x9 o
    安装
( N/ r7 V0 L0 C/ B( W  G$ ]. y' [/ E% K# M* p) b
    安装Node.js,这里不阐述了,源代码自己编译吧。; X) C+ ^' ~- Z9 W9 @" {' V

0 J4 k  q" `6 m' P& `# T% H    安装Geth,这里直接去官方网站下载最新的可执行程序,复制到/usr/local/bin就OK。6 X9 F7 |& ]+ o4 H$ }; A
( O/ Z/ _5 G0 ?" I- G
    最后安装Solidity,本地要先有brew,才能进行安装:" E6 P8 |! D7 T# a1 _
2 B' G- y9 G! E( H$ `  F
    brewtapethereum/ethereum
/ d% N* }6 w- r1 K
5 ^! y% [$ D# s: a( {5 s2 b; r; C& P    brewinstallsolidity1 d# D5 F8 F$ W1 h* @
$ [: O1 d  ?5 Y  G/ |
    创建区块链
+ ^! Z/ {7 x. R, w& v+ E, B
& I) @: C7 m& Z, r" o: C! j    创建自己的以太坊私有链很简单,新建一个目录,在目录中先建立自己的创世区块描述genesis.json文件。6 E& N7 J# e  P, Q; \: ~1 g
  i5 A9 W  D0 q. W* Z' w
    文件内容如下# o' k3 X( z5 J2 ?; |
4 n3 |* _1 I( A- ^
    {
, @6 D0 l* i) t- D* D) w0 S( x. G7 Y; Z" U9 h
    "config":{
0 i& ]& ~8 P2 m' Z" g! T/ {) S0 F( G. K; U! m) P
    "chainId":2017,. K% c5 {5 u  p) u1 U

: S2 b0 |/ L/ B% C# y; V    "homesteadBlock":0,7 @6 k/ P6 Q! S: _

+ _& }5 A! n( j, N/ m    "eip155Block":0,/ Q: ^2 d4 X8 p
) D  V* F1 i* M8 e" W
    "eip158Block":0
7 R) a; }4 g$ s% ?/ G3 k
* |( h& w) h; h& X    },& G+ j* Z! a: _
4 ~$ Q- i! K7 v9 j4 D# |
    "difficulty":"100",/ B2 D; U# `3 a6 @( q) q' t+ B
6 _* b; _+ O6 c
    "gasLimit":"2000000",6 c7 ], U% M. g9 f1 e7 g  L

0 d; W- g* a$ u) `, E6 u! w    "alloc":{}( K$ Q% v5 _0 C2 \# i& }
+ c/ K7 Z/ s4 w+ }# }+ j
    }9 w& @: O* }0 z+ @

% s6 h' g* Q- |% S; b% @/ C    为什么自己创建创世区块描述,如果使用默认值,difficulty值非常高,这样挖矿要急死人的。* Z3 Q  c! B. C( l1 [

+ G- j3 y3 e8 ^8 J& P3 j* e    首先创建两个账户,本文后面需要用到这两个账户,创建账户需要输入两次密码。
. G  L: {) s4 ?( D* L+ ]
0 h. w" D- g- j) v    ?>geth--datadirnode1accountnew
5 ]1 ^6 ], @) G3 E2 r+ ?' K+ j! t# `* @0 g9 e( w) @
    ?>geth--datadirnode1accountnew3 ]+ K8 S, H! k) L

# f8 _  z+ S9 S* K! N    用我们刚刚创建的描述文件,创建创世区块。1 M' ~0 i+ a' ]5 w  v
: u/ t; ^4 P; g
    ?>geth--datadirnode1--networkid27027initgenesis.json5 {9 }1 @* {& c9 Z" ]0 {
/ i/ m6 Q2 Y* [$ o0 x5 M
    使用console连接节点1并且记录log
9 K3 |: z4 r; ?; u; k; D2 H( n5 d. A  q/ b
    ?>geth--datadirnode1--networkid27027console2>>geth.log
+ W7 R2 J5 y! E! ]: p2 |" ]9 N2 ?# W1 j  t0 Q" K  Y
    使用geth完成挖矿和交易& d" g8 w0 f$ ~* j

# J/ k0 U: L, }7 N* c1 k" ~    连接成功后,看看有几个账户- H  o  `9 e7 K$ o) D0 |3 W1 j& J
1 [! S3 i. k# F/ T) C5 A
    >eth.accounts4 y' h, J# m+ j' I- R, J

! O2 [8 t: D3 Z. N    ["0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc428","0xf11167054eb5fb91dd7b46726380f0f0cb09a6d8"]- g5 I# L0 d1 `7 A) [, y9 k6 L4 u

0 v  Z7 Y- r, f# ?' u' r& j3 L) i    查询下账户余额
- Y1 k( \- x5 g* D
) w1 q/ Y) F+ U6 I% B  s    >eth.getBalance(eth.accounts[0])' u/ l- K- \/ L: f

% j' }5 C1 U% c# C5 a+ \5 C; v$ K9 v) r    05 o4 ?  R- H; b1 m0 @: N! f

: s" f2 W7 Z/ N- f- p9 \6 R    第一个账户没有余额,accounts[0]默认情况是coinbase账户,也就是挖矿的收益归集账户,现在我们就来挖矿,赚取奖励,由于difficulty值很低,挖矿秒出基本。- K0 k/ {; N. [4 P. _$ d( `$ M
3 }8 o6 Z) g* I
    >miner.start(2);admin.sleepBlocks(1);miner.stop();
6 N1 u- K: d8 o8 ]  Z0 @) l7 m+ _2 Z" c: S! f3 I
    true
  y% x' `& _1 }8 I
. `6 R1 d- m2 B% j! k9 R    miner.start(2)开始挖矿,参数是开启挖矿的计算的线程数. X2 q7 x$ [% S
2 U1 {. f) [1 E3 W
    admin.sleepBlocks(1)挖到1个区块就停止; N; J- Q# @* E3 }% V

" d  Q1 ~' y( S& J, }    miner.stop()挖矿停止
( X2 B0 A1 J8 b0 h  }: u+ T- k9 P1 C/ {( l  i
    第一次会创建DAG,这里会花费一些时间,关于DAG,详情见底部参考。出现true说明挖矿完毕,挖完查询余额。$ r  u% H# f; _" B: |/ b0 D
6 p% T; Q+ Y( x5 ?/ r. l$ i
    >web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]),'ether')1 v( E: h: C* u+ @' R$ H9 x) m
% R% T, h) i! I$ w! x2 o0 _5 w
    5
- y# ?) w+ X5 O
6 c2 J' Q8 q6 P' s, g( W) x  _3 A    5个以太币在accounts[0],现在转2个给accounts[1],转账时候,单位是wei,但是注意,既然转账,别忘先解锁账户accounts[0],这里要输入账户密码。
& v9 N/ p4 a8 B& L0 o: P! ~- m- e: }
    >personal.unlockAccount(eth.accounts[0])
& _) |- }; j  g* b0 ^# j+ u9 A2 `& Q8 S
    Unlockaccount0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc428
/ s% q- [" u1 F& R/ R5 W
+ J  E/ e, W* V; K" A$ A    Passphrase:
& E8 ~7 W5 @+ r* x7 B; v( g& ?
# k* ^0 n" ~: x% U8 w6 N    true
- Y. g/ x) t1 c: C+ I7 o
3 j" d( n# x, N6 n5 O% v. \% D7 E  S    >eth.sendTransaction({from:eth.accounts[0],to:eth.accounts[1],value:web3.toWei(2,"ether")})
2 U/ C7 L5 T& l- L  X3 ^# M) r
- t7 q: V8 H8 |3 A6 k    "0x3f190d2af25dff4e6b6fac9537f8f6152fdb193ca9afe228fbdc9301bbff5645"
& f  s' [) x1 q5 I2 s
6 b. R( p# }% n. }2 b/ @3 w: a: J    最后出现的是这个交易的hash,查一下有没有待处理的交易8 o% d* T/ @! t5 x

% k, T- m0 p! u% d    >txpool.status# z1 L' J/ z/ |% D: T$ F0 f
; E1 H$ z8 K# I5 M4 _: x
    {8 `; V3 O9 ]5 n
; K% B* s* D; k
    pending:1,8 x4 ^( X1 P4 p# A$ h

. k, k2 l+ m4 W7 e    queued:0
5 u3 j5 f' r8 S+ `& G: Z- K3 i+ e) D
    }
: }9 O: V' m& O; L: M2 R
8 h  ^4 N1 {/ S$ f; O$ c    >web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[1]),'ether')
! S  n5 K4 M$ V; ~5 R2 }3 Q: K
  ?5 s  O6 J( }    0+ r  P+ i7 ]) [, e' [9 c0 |& N2 v
4 F4 M* O/ n6 B* B; H9 C$ V' C3 `
    果然有一笔pending,查询账户accounts[1],并没有发现以太币,这里需要旷工来挖矿,打包这个交易到最新区块。交易才能生效,继续挖0 `% f  U; p6 u7 N
! B" B. F5 @8 ]& H4 a9 Y' w
    >miner.start(2);admin.sleepBlocks(1);miner.stop();
: A( B! W! i) v. o0 J
) ^0 r7 O9 E( M    true
( g; K* M! Q  D4 _; F% K" a; \* J4 I+ k
    查下余额+ F) i% b  h- L
7 n7 Q3 ^6 f  l) @  ?$ F
    >web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[1]),'ether')
2 M" K0 M: Y1 T. m! f
) M2 c0 e9 l2 R# {9 c9 T    2, Q- G; P* B1 X6 ^  c1 ]/ X  v3 `
7 r, v* K  E7 v/ C* V
    已经到账,再看下刚才交易的详情9 Y7 }& I# L7 Z. K  b' p0 K

0 k: C/ _; e, O+ _1 j8 J    >eth.getTransaction("0x3f190d2af25dff4e6b6fac9537f8f6152fdb193ca9afe228fbdc9301bbff5645"), e- Q+ }  ?9 y, j8 D* P& R

& J) E: y8 p4 R- I    {. Z2 z$ ^$ c* q4 \( [0 ^

+ Q( L! d9 q' p( m/ v; ]    blockHash:"0xd30fbefb48de05a458a909d9486402bfa4d1459619226a3f8b95aaf407669bb7",
1 C& b4 M% P! S5 ^( ?" @* J: V+ D4 z
% K; S6 Z! Y: }6 L! |    blockNumber:2,
' E# T" E, B  [6 B  f& r) b* R; l# k! H# Y# A/ k* R0 _) H
    from:"0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc428"," C# b& G3 a/ m/ o; [5 J+ |

3 @3 B2 K2 d& s. c8 D# M6 g    gas:90000,& r8 U6 d, o6 p1 Q, K% S8 x3 q3 M

9 ?4 W  S! V% R+ d5 d% o    gasPrice:18000000000,7 W, k; I0 |4 d' D& o/ b
/ q: R" v5 n8 f7 y0 ~
    hash:"0x3f190d2af25dff4e6b6fac9537f8f6152fdb193ca9afe228fbdc9301bbff5645",
! o2 h( P7 O* w( @* F. u/ M# y6 @
4 [3 C6 K5 m+ a8 q    input:"0x",1 a2 E! m5 B# G1 k1 d

  w9 g/ Y8 k: }* b1 t9 P" }! [    nonce:0,
5 S0 {1 j  q* D, `2 L* s
' z. Y, K5 F: Y& L    r:"0xd9b7c4830b9a7ae8ac922179c4e73e6bf2a52178ee0c01250bd940586334d412",
; D3 U5 R3 j; P; N. [. K, d0 K$ _
    s:"0xa1b0058b63e1c0360eae6073791b1d63d4a737c71c5932b4b203e853a8185cd",
, j0 D0 m+ e, a0 d
8 H5 m& c  {( C5 ^/ S: l/ |# s' E. L    to:"0xf11167054eb5fb91dd7b46726380f0f0cb09a6d8",# R  b! O/ M% P& B- ?* s6 O3 P8 r7 C
  b# f) ?6 y) l' p- K" V3 r
    transactionIndex:0,5 u' _) z8 A4 F$ n

  u$ }$ y1 g% L7 W7 c: A    v:"0xfe5",/ T& x. G1 v8 G- z: e. \
% U* P+ J4 @& A
    value:2000000000000000000
, U, _1 |: B% h" f% \5 {5 L; v% d, K3 V5 [" u
    }
3 {" z7 |  [/ J; u3 g% K6 x  ^) c* ?8 I8 F/ B6 A3 W
    到这里整个交易就完成了; E8 O- v5 u  l" e3 J

3 N( c) S- R2 h- ~    简单的智能合约7 c9 I, g3 X5 Z; i

8 }4 P6 d7 W" D& r, Z, y    下面我们来创建一个极简单的智能合约,geth1.6变化蛮大的,以前编译智能合约的方法都有一些问题,没什么简单的办法,browser-solidity是个不错的在线编译选择,我们还是选择在本地进行操作,前面已经通过brew安装了solidity,创建一个contract文件夹,在文件夹中创建一个hello.sol智能合约文件) i! W  j9 r0 R+ j
7 E$ G: f" x; ~+ n  P
    pragmasolidity^0.4.13;" ]* k& p4 T$ C# m
$ i' v" N3 p  w" R" y
    contractHello{3 i  b3 A! X$ Z: S) T

, s2 w6 x  o4 L/ M; ]    functionsum(uint_a,uint_b)returns(uinto_sum,stringo_author){
1 O& y8 z' f$ ]- ~) W+ n
. f% j, z% w& [  ]. m/ A    o_sum=_a+_b;, r$ X( F; Z- C8 a" G
2 p8 n, a$ Y  B4 e
    o_author="freewolf";" O+ |* ^8 y& p, a
. ~' ~7 v/ C7 B* k1 u! K1 F- V
    }. F' w9 G, Z7 t; y( ]7 Z
% \4 V/ _& w1 s" @& E
    }& i- i& p4 G1 e

+ J0 P$ D3 p+ F; z% ]    然后我们来编译,完成后,会多出两个文件,abi文件就是智能合约相关的接口,bin文件就是智能合约编译代码。! `% \6 A% T5 {8 P9 X0 h

, v. Q9 o+ S$ Z4 D: v    这里是Mac命令行环境,不是geth,?>开头的都是命令行
3 e  j4 r9 n" w% x3 ~! {1 c- r* e" y" _1 U
    ?>solc-o.--bin--abihello.sol
/ Q: a! m' y5 R6 X; `( ?5 E, f
% _2 i8 V5 e) L3 I9 u    ?>ls. f  F2 m) W6 z. p3 }' F

6 K/ c5 H* s3 _7 H4 \8 S    Hello.abiHello.binhello.sol0 [" G6 r" N8 X9 A. C8 h
8 L, m6 w! u4 z) r  ]" z9 l
    在geth中加载这些文件很复杂,这里我们修改下刚生成的文件, ~: |( \" a" Z

4 C6 v& a! B4 B! ~    Hello.abi文件内容修改成
4 U' H: i4 ?* ~, |, X; s# L3 H* X# D9 i1 L% r
    varHelloContract=eth.contract([{"constant":false,"inputs":[{"name":"_a","type":"uint256"},{"name":"_b","type":"uint256"}],"name":"sum","outputs":[{"name":"o_sum","type":"uint256"},{"name":"o_author","type":"string"}],"payable":false,"type":"function"}])
  g+ u, `4 d5 }8 c+ D5 }0 A/ A$ B9 Y- {2 ?/ z: U
    Hello.bin文件内容修改成8 R7 O8 Q' H4 a7 v# [

# y+ n- u/ B! @) G    personal.unlockAccount(eth.accounts[0])
0 k* p& G% T' C/ Y# J! P+ K9 @( [
% G. O9 Y2 s% \" s, v' l1 Q    varhello=HelloContract.new({
- I% s9 u$ f. A! l; \  A: S& ^, g& G! }  M* K
    from:eth.accounts[0],
9 Z( Y' e$ M& U1 j0 d' O' s0 l
6 R* w9 O1 S" D+ y5 s. ~; m    data:"0x6060604052341561000f57600080fd5b5b61017a8061001f6000396000f30060606040526000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff168063cad0899b1461003e575b600080fd5b341561004957600080fd5b61006860048080359060200190919080359060200190919050506100eb565b6040518083815260200180602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156100af5780820151818401525b602081019050610093565b50505050905090810190601f1680156100dc5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b50935050505060405180910390f35b60006100f561013a565b82840191506040805190810160405280600881526020017f66726565776f6c6600000000000000000000000000000000000000000000000081525090505b9250929050565b6020604051908101604052806000815250905600a165627a7a72305820063cb95e17166637bd4ab62eae6b0e6c4e1fcd85a9c2e3be29aa75a272280b830029",, Z6 v' |5 o: N3 d

& @* N% ?& Z2 r" r2 h    gas:500000
9 K9 M' m1 [- z# K* \( z: V- ^( Q# t4 z. F1 Y6 q
    }), {9 m. B, L. V6 G

% E( T+ h7 z4 Z    注意别忘了data必须0x开头,New合约就得解锁自己的账户,这里解锁也写在这里了
5 d( z2 }8 `. Q& D: I8 A4 t; N4 X0 I' q* O
    回到geth,加载刚修改的文件,加载bin文件需要输入账户密码
# _+ a0 A  B! k- ]: U1 S; D0 Z
5 U- H# H% \$ C& z$ f9 X    文件夹contract就在运行geth命令的目录: e3 |" c: {) z) O. {4 p) s
( `4 D' {4 h' e  u( J
    >loadScript("contract/Hello.abi"). o: g# i- ~; Q  |
6 ]/ E4 x- Q$ O* g3 ]& J
    true, z7 U" b& Q: o/ i  p
/ p0 l. P" {7 j- Q% W, ]: W3 B
    >loadScript("contract/Hello.bin")
1 z% A: p* g4 e8 r" w
( s9 o6 v! y% A    Unlockaccount0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc4287 M0 O! m% A4 W% q. O) R* J
1 e; _7 }( q1 s5 U
    Passphrase:
- [$ K4 g* U8 v  g1 h
. n+ Y3 J; w3 C' X# h# c    true
2 O% f9 ~: z+ e- p/ y
/ I* J/ P6 Z% s4 k; ?7 `! x+ S2 Q    现在智能合约已经部署到区块链上了,但是要挖矿才能生效,挖完就可以尽情玩耍了。) {' W* P% G# `9 ]
; u$ I* \! A6 u' D/ V6 X
    >hello
6 l& H6 h' u( s. G% }" e8 O! K) [$ ~
    {
0 t5 O+ Q6 Y9 J  j( r  O3 u/ E0 b5 O( t: U. J  o, G  Q/ L8 z
    abi:[{; _/ T& o( y: e$ I' W9 E2 f
3 q" R+ B- X  x
    constant:false,2 M6 J, y2 W% L3 L( P. ?1 ^

/ S* T, f/ E& Q/ S; m8 @4 g% T    inputs:[{...},{...}],0 _  S+ x2 w+ K. _  b; S

1 z# U9 P" {. T6 V- \    name:"sum",
( E0 ^  j/ x: w) |. f( _6 i5 L
, E* F* T* r0 D    outputs:[{...},{...}],
! v: J  U! X6 ^( E) R' x
; P/ C+ ^8 H. R    payable:false,' ^1 A0 J0 o; d  D3 k# i$ a+ o
; K+ A4 `2 e4 t4 u$ r, T9 h
    type:"function"( N! m2 |! E9 w3 P( S
2 K" S0 u4 _! o8 M4 a
    }],- _" x7 X1 {8 z/ O) @
( a4 h, H+ {( P7 {
    address:undefined,
  ^+ E- D5 \0 }' \
9 O9 g- D/ N# H0 x+ Y    transactionHash:"0x783f5cae1f9b40f25da1260267d5e6f801d1746541b5f28f84684883723807b8"
) t, Y. u: o9 Y+ z: g$ W5 h3 Y" i' f/ x+ {( ]# J. u2 E
    }
$ ?& \4 S' T/ m+ P0 i% R% O. N% h# T7 g# _2 P# r: f
    >hello.sum
* i8 l0 y8 Y' ?% G1 \/ ~9 J) I/ P
; ^# a) k6 J( _6 \9 D1 s- j    undefined1 M/ S* t0 N& r/ r5 {5 r0 |- y; A9 H
6 t8 d9 S& T! a0 {+ o9 B
    >miner.start(1);admin.sleepBlocks(1);miner.stop();4 T3 j$ I' r* T3 f

5 k8 k' s% [4 ]2 \    true1 f1 K5 e! G/ U9 O( I6 [8 Q

. o- M  U4 E8 A' o; l- p! h    >hello.sum& c3 N0 x8 F- T3 ]0 u
0 K6 r9 ?- z8 S7 s, D8 ~
    function()
% D9 {- {# f6 i0 H% d, _# \( v. ~6 R- V! l/ }! y6 F5 Z
    >hello.sum.call(1,2). k& c$ f8 d, L( x; G+ f

3 g4 }- n& ^9 Q/ d* h    [3,"freewolf"]9 [+ G6 z% A' c5 K9 n" }3 S4 F; |

- X2 o# D& ?" S% D8 U- f    追加-如何建立其他节点
5 R1 i# U. l" q# Q/ ~; B1 G( G6 b7 H" I6 m. a/ x7 W
    追加一段,如何创建其他的P2P节点,首先在原先节点执行下面代码,查看当前节点信息- H& w; _# E( k% W! F7 F9 v: n
3 D# E. e& k6 \8 k5 h
    >admin.nodeInfo; l0 Y  l* {: u2 B

0 o3 z8 _6 H. D* ~  g4 q' Y7 N    {
' ?' f/ P7 z1 x, ]
. E+ y' R( ]% w7 N+ x    enode:"enode://bbd3d0f2afad68c3e4b2e79a6daddc6e8498b9266cc3e953bbb121bae40fe44b5e0377c0768b03e47ac04cead52235a12931bfb96528a8225be5808fc8c174b3@192.168.1.2:30303",; F( C' f! I) _( D+ ~

; f' ]0 a& v) N" o- f    id:"bbd3d0f2afad68c3e4b2e79a6daddc6e8498b9266cc3e953bbb121bae40fe44b5e0377c0768b03e47ac04cead52235a12931bfb96528a8225be5808fc8c174b3",! V1 S- U& y3 a/ a) P) \

& J" k! s9 K# ^/ _2 \; j  d    ip:"192.168.1.2",
! _8 c1 Z* q2 \( p# I4 T' G! w1 m, @( S7 D! R9 j" r( N8 x
    listenAddr:"[::]:30303",3 Z+ L! L) M) }9 d/ X0 T% t
# g+ C: |4 |) n
    name:"Geth/v1.6.7-stable-ab5646c5/darwin-amd64/go1.8.3",. f' |( }0 A8 V, o
6 [4 `9 ]5 u4 I6 {
    ports:{
) l" d+ p5 Q9 X( v
4 A. B' c4 t) Q& q2 S! G8 M    discovery:30303,+ z. ?+ ~& m3 L1 O' J& i' Z/ P9 v6 G
) S. u/ R% b0 l9 r
    listener:303035 h! h6 N, w5 p
# S8 f, e0 T# I2 I) `
    },
3 y5 N% U1 A" T/ [; D& H) c5 R& o7 }) t* T: K; o
    protocols:{, S9 \4 {- c) F; v# z

% y) u( O. j* n9 u( |    eth:{4 W; ^/ _4 W) f6 F; d6 w

6 M1 V7 S$ q& Y: i    difficulty:655652,& P3 y" h% N9 D+ h( U
" o* H0 c* E' C7 Y, v
    genesis:"0x7b0286b147e6b5b8710b8acff38053fdf1991a980da8ca73b4b359c28c7144fc",
. }" r1 P2 x6 @4 q# H' M7 ?4 W- o6 P: `: h8 j
    head:"0xd545cee3b9247b67c5d43728eddcbcfe9315dcf18cbc12187a7a178220829153",
; \: ^: G( u9 t8 v# m! a# r# D( w6 c! F3 P
    network:27027  @& T4 |! ?: Y
+ T5 |; n. e3 t3 s; F& X' t
    }
$ i6 F9 w3 Q1 v2 k
  ^' V- K- y5 z* ^, M' ]& {    }# I7 w+ G( x0 M: T2 I. l# J

, @; s0 i: n- g8 M4 V    }
3 ~! L. A% C7 I& B/ X% ?; M/ I
- Q! M8 H" R2 L' a: D    拿到node相关信息,就可以创建新节点了,这里就不过多解释了,前面基本都介绍过了
" J. D- A$ ^& P6 O4 c* U. }& o
; o5 F4 t! h# D, m; G. P    ?>mkdirnode2
0 L2 @: }. }6 X9 @1 Y7 e( m, B
& H6 a6 l0 i+ G9 N8 I1 L    ?>geth--datadirnode2accountnew
/ s0 e5 D0 W2 q( d8 Z6 F4 t  d5 @/ {8 [. i* K; p
    ?>geth--datadirnode2--networkid27027initgenesis.json
! Z; X! l3 Y9 H) z, z3 Y. b' Y/ p( j3 R# b% @
    ?>geth--datadirnode2--networkid27027--port30304--bootnodes"enode://bbd3d0f2afad68c3e4b2e79a6daddc6e8498b9266cc3e953bbb121bae40fe44b5e0377c0768b03e47ac04cead52235a12931bfb96528a8225be5808fc8c174b3@192.168.1.2:30303"console( i( f1 H7 M6 o2 s! X
3 ^4 d8 G2 z  l' J7 C1 K1 g
    需要注意的也就是最后一行,写入你自己的node信息,其他的也没什么了,进入geth后,数据同步后,可以使用下面命令, \5 J3 C0 ^4 z1 h4 ?- l- [: O) [

5 \  J; \* I! |    >eth.getBlock('latest')
7 ~/ b: N% L# w7 o7 P4 S
% h2 F% [0 R. c9 }    >admin.peers
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

V刘晨曦 初中生
  • 粉丝

    0

  • 关注

    3

  • 主题

    14