Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文
写在前面
$ ^. U  W  }5 N' x7 R+ A6 I
* x1 B. q) I4 A+ S4 Q; ~    最近一段时间一直关注区块链的相关的领域和知识,今天本来想帮助小伙伴建立一个基于以太坊的智能合约Demo,发现很多过去的文档都已经过时了,无法正常工作。那就只能自己造个轮子,弄个版本新一些帮助大家入门。1 D$ }! n. t1 k$ D/ d

6 u! D1 Z; B9 g% ]1 k1 R' c! _    本文以流程tutorial为主,不过多去讲技术原理,原理文章网络大把。5 q5 u( l" m% T+ v! w* @% j

8 `2 \4 h7 P, L, P$ _/ r$ r    目标
" \9 i' t6 r0 O4 {/ g# O& n4 |- w: c4 B0 ~9 Z
    本文目标如下:# \$ ~$ X  g1 ?$ G$ S

6 D1 o0 U4 b3 V7 b% M$ t    建立私有以太坊,设置第一个节点,挖矿
$ J# q% Y4 S' ~5 Q0 C: T; E* N( Z2 u, p- v8 L9 v! \
    完成一笔转账交易0 s- X% y& `( |, ^- |3 h
8 Q9 U* {9 `; ?/ z( U+ E: j
    建立简单的智能合约7 i! c9 Y& G/ C7 X, S. y

) Y$ c7 B: s# }( z    建立第二个网络节点
; [0 `( J6 o7 Q8 ^% H9 L5 T+ h. a1 h
    环境介绍
+ P2 X& L/ W/ a  E3 B% N% }7 a+ t9 |8 ?- O7 q9 `- F& a9 c: K
    无论什么开发都离不开相应的环境,我尽可能将所有软件都升级到最新版本,以下是本文内容相关的环境:/ _/ t- ^1 e( ?  G( {1 J

6 H0 D7 s' }# ]    操作系统MacOS10.12.65 ^1 G* l# @" O+ w  t
; G6 R' K6 T9 F5 l; M, {
    Geth以太坊CLIhttps://github.com/ethereum/g…v1.67% X5 Y: u& U/ N4 E

9 T1 q" U' B9 ]5 E8 s    Solidity智能合约编译器Version:0.4.15+commit.8b45bddb.Darwin.appleclang7 p, h; D* t) s4 O+ X$ F7 j  `- T% p
- W: P5 _- U8 U% |4 j% T5 K
    安装
' F  x/ N. D5 g+ ?1 |9 L5 p( T7 R( r8 w) A' ^7 T6 g
    安装Node.js,这里不阐述了,源代码自己编译吧。) X( `' ~0 Y& j8 X

/ p' @( l6 y2 R  K8 ?0 F    安装Geth,这里直接去官方网站下载最新的可执行程序,复制到/usr/local/bin就OK。; B* r, `9 T3 \! G* v
8 s% w/ }& f8 `: X
    最后安装Solidity,本地要先有brew,才能进行安装:4 H8 e+ M6 ?1 Z( d6 r( X" F
1 [4 u# L% r1 u$ h. K3 Q5 t
    brewtapethereum/ethereum/ j$ M# d/ E! L# a

1 L1 Z7 [" l$ |9 P$ P    brewinstallsolidity
1 q: X' R: r+ }0 g( h
9 J' K9 m5 J1 ]( o0 r' I1 U. s9 z" F) P    创建区块链* k1 m8 N4 J0 D/ \1 h9 m

% [5 N4 j) O" W3 c) J    创建自己的以太坊私有链很简单,新建一个目录,在目录中先建立自己的创世区块描述genesis.json文件。5 P' g# C3 T7 q; x0 @& u

7 G( N1 ^. ^2 \# i; m& }3 w    文件内容如下
1 N/ _5 h) P+ z! X8 d, g3 P3 [' L7 V; x/ D7 {( H5 f% _
    {* u6 q" }0 s- V' ]$ B. t% u
, U( f1 H7 g5 T& W* V
    "config":{) `2 A. G! h) \* `% k3 \

  M! B" }' Y4 Z8 s0 u* p' M) E    "chainId":2017,
7 K( P2 ?7 J+ K0 X! j7 ], O* i
- L9 h. T( D  D) t2 p& d; _6 D    "homesteadBlock":0,
- X. T! I4 V( y' f
* Z  W  e" |$ q9 t. T7 B2 i    "eip155Block":0,
, k# `$ i! H% Y, P: g! z
6 G) t7 O. ^* I    "eip158Block":0
: Z$ V. _% D8 j1 S
; i/ H2 Z6 V$ S" y& d. {, M0 ]' z; X    },# j% t+ ~. R7 v. q
5 J' {' i" Z  ~3 O& E
    "difficulty":"100",
* m& G1 Y: e& q: K7 d* G5 X' c
4 P3 q& f* |2 s    "gasLimit":"2000000",
8 s1 K& g6 {3 M% U9 c6 j) F2 s
$ S5 @; S- n3 X7 o. n1 y' N    "alloc":{}
- U! T2 ^7 ~( N2 D. x% x
* o6 I2 h) }$ v7 P    }6 c; M0 o- F* m1 m

" _. i; `7 {; n$ k( j  Q: {    为什么自己创建创世区块描述,如果使用默认值,difficulty值非常高,这样挖矿要急死人的。- e% Z; q7 f6 {

% Y: h3 N* z0 Q8 m    首先创建两个账户,本文后面需要用到这两个账户,创建账户需要输入两次密码。
% P2 W+ f" E6 M) L  Y3 h8 }: f; ]- p# u7 J5 N* c* M5 v
    ?>geth--datadirnode1accountnew
& L2 l" l; |6 A2 J1 G9 l( A
3 f$ B3 o" y5 t; z    ?>geth--datadirnode1accountnew2 V! @& E: l) h! B0 ]9 X, v
& ~8 {) K' O2 c7 m$ p/ t& b
    用我们刚刚创建的描述文件,创建创世区块。
5 v+ i1 t0 z6 l  a* y$ i  L4 L0 V! Y1 I( G3 z, N; I
    ?>geth--datadirnode1--networkid27027initgenesis.json
. t4 \* u* z7 P5 N5 \9 ]% W; S
+ K# q) Q2 z1 A1 j7 d    使用console连接节点1并且记录log0 L  M. L; z# X2 M" w% J
% Y  O9 n( H! U) M/ h# l
    ?>geth--datadirnode1--networkid27027console2>>geth.log
% m9 I8 k! D) [6 v
' Y. F- X. @9 _. _$ c0 ], C7 T    使用geth完成挖矿和交易
' t: d3 y) K0 V9 `/ j# n, {$ T. B9 E& l$ y3 |8 ?
    连接成功后,看看有几个账户; q6 i  j! s# b! F# e  _3 r

: q: o" N+ n( _( z8 d    >eth.accounts
; m3 n8 m9 d6 V% s
0 d5 x. k* h2 ~( F% @# \    ["0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc428","0xf11167054eb5fb91dd7b46726380f0f0cb09a6d8"]6 J. U, _4 v6 T  g8 t# U" w
1 v1 H+ t# u  N- c; E9 n
    查询下账户余额
$ E/ _7 ]* b" P, b" C
9 e% {  Y0 @; O1 o! p% G    >eth.getBalance(eth.accounts[0])
/ |; {# R2 K# A2 |4 @* W6 V, o/ L4 t$ A/ L) ^1 X' d$ N
    08 f6 _# I4 J' B; A# W/ D  L7 L
0 x. I# z6 a6 y5 R6 m
    第一个账户没有余额,accounts[0]默认情况是coinbase账户,也就是挖矿的收益归集账户,现在我们就来挖矿,赚取奖励,由于difficulty值很低,挖矿秒出基本。; T5 ~) M' a8 {* \2 D
, W1 n' G2 @5 {) j+ a; p
    >miner.start(2);admin.sleepBlocks(1);miner.stop();) B6 O4 A9 K8 z2 b1 ?2 I

! s' K9 G3 ~! G0 X$ I0 ]    true& }# N) K! _7 \) Z+ g8 `
/ _$ A$ j4 A+ b7 K( J) O) O% J
    miner.start(2)开始挖矿,参数是开启挖矿的计算的线程数& l' p! X5 {1 z8 n, W0 R

- p4 L/ d: }" [  F" x7 W    admin.sleepBlocks(1)挖到1个区块就停止
6 g. x. I3 g9 s9 [+ k  I+ q9 s( q1 b8 x- m/ A$ I0 V
    miner.stop()挖矿停止
2 q' ^, q6 N+ S& Q+ h0 L" N
5 F, }( M" q7 b7 d/ I5 e    第一次会创建DAG,这里会花费一些时间,关于DAG,详情见底部参考。出现true说明挖矿完毕,挖完查询余额。; V/ d5 p* p1 l% g1 m! J, F

8 u6 V$ o* e/ Y; I; G! \. s' J0 _. |    >web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]),'ether')4 P: ^& R! E& H) e2 ~
, P" ]0 A) y/ W- a/ k9 Z9 [0 L/ L
    53 r; h  `, @5 y' ]
5 o: S9 j. h$ h& k+ s- @, s# ^
    5个以太币在accounts[0],现在转2个给accounts[1],转账时候,单位是wei,但是注意,既然转账,别忘先解锁账户accounts[0],这里要输入账户密码。' N! O! v1 L/ n. l$ _9 R& @, b9 _

. t0 B& O+ J  d  _* a( ^' I3 Y    >personal.unlockAccount(eth.accounts[0])
( x9 G* q. @- N# w. n& K  u( d* r( N; {6 `3 F
    Unlockaccount0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc4285 }- t0 c9 Q  h

8 f$ ?5 q# T% E" o: P3 H. {" h    Passphrase:4 i  x# T5 L/ f) V. r. j
- c: C. c9 a3 K4 t1 H% Y& m
    true
$ O0 x- J7 C( r. O
, f+ b! n; G8 ~, @4 K* x# W    >eth.sendTransaction({from:eth.accounts[0],to:eth.accounts[1],value:web3.toWei(2,"ether")}); |  Y: }. z4 q% y

; N, S7 \6 h' f6 j: t5 ]    "0x3f190d2af25dff4e6b6fac9537f8f6152fdb193ca9afe228fbdc9301bbff5645": Y9 a' g7 ^: U: J+ s7 A
) N* K7 z; J8 `
    最后出现的是这个交易的hash,查一下有没有待处理的交易9 c0 H: b8 F+ s5 y7 m( d" H' |

6 t) `. a0 m( j5 V9 j    >txpool.status
4 q" V5 {  {  D/ k- s9 D* X2 l- }3 F% t
/ \5 a# L& z- \, l6 ^$ h    {: G& B9 g. D- J) M' L- b

2 n( c, o4 H8 N/ J6 O* D7 }# J    pending:1,/ q5 i9 @; B5 f0 w& }/ B
& T0 i- d7 E; z; Q% {  p; I  c1 Q/ u
    queued:0! l$ j  c( H; w) e; {
; t8 A1 e/ {, Z: u2 z  b2 k" c
    }) }, V+ ?0 y( m8 x2 U

/ a$ i+ x2 b! S9 x4 P5 s4 b    >web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[1]),'ether')
$ H7 X1 b8 A  M1 \/ u- C% H. Z  J8 o6 u4 y7 O+ M/ n+ R
    0
+ n# |, w( F8 |5 L* v/ Q' V) v. ], U. @
    果然有一笔pending,查询账户accounts[1],并没有发现以太币,这里需要旷工来挖矿,打包这个交易到最新区块。交易才能生效,继续挖
1 h2 D$ j6 P2 d6 c+ e; r- |" B) E3 p) z* O! L/ J/ w
    >miner.start(2);admin.sleepBlocks(1);miner.stop();
! I6 a+ X, d5 ^4 q; z, h
. v* r5 e( W9 X4 D  ?: m    true
- c2 m: P5 Y. L1 ^! r. H. g1 U/ |: O8 ]/ c4 f' N0 y5 J1 w
    查下余额( O2 k" k) E5 a3 P" S) \

/ P1 s7 i2 a; D' k# F    >web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[1]),'ether')  g( o# T# n9 y

( ?- S8 G1 \; w' x' B) B1 Q+ l- Y% x    2
- L) }/ t- @! d/ J" A/ d/ c) M
4 d- f- B. [/ g1 s    已经到账,再看下刚才交易的详情  l% x6 j( p2 {
" ~& |- Y; T+ G9 z) d7 M+ }' H! |
    >eth.getTransaction("0x3f190d2af25dff4e6b6fac9537f8f6152fdb193ca9afe228fbdc9301bbff5645")
& [% V/ F% e2 y9 X2 |* }3 B1 Z4 k: Z9 N4 G* j4 D
    {
! n# ^3 P. N) c$ f) j+ @. p2 g0 L" a1 s9 ]+ D
    blockHash:"0xd30fbefb48de05a458a909d9486402bfa4d1459619226a3f8b95aaf407669bb7",, J7 {) m% ]( ]' P- }7 [  u

  x' h. f! i% G5 g& @$ m    blockNumber:2,& J2 Y& x% e7 C- e( d/ V
3 r; ]; e, Z% G' H
    from:"0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc428",( }- G% E8 l9 R! y7 o

* X' L0 Q! Z  m1 [0 I: I    gas:90000,
. v9 u0 g/ T* I3 U( {+ i0 p7 E: O) u: e/ |5 S# v- |6 a
    gasPrice:18000000000,7 ]. @  v& l5 z# s, E6 n8 R

. p7 U' w( a% g5 ?    hash:"0x3f190d2af25dff4e6b6fac9537f8f6152fdb193ca9afe228fbdc9301bbff5645",
+ y  [* d! I2 `( @7 ]6 r% n6 f' z( g+ v7 J
    input:"0x",6 y, k$ j5 ]: S- o

% d0 ]0 }1 ^* s& F    nonce:0,
' J0 K) h- M- ]0 y9 a% |# T) e* J$ t- c4 `$ j
    r:"0xd9b7c4830b9a7ae8ac922179c4e73e6bf2a52178ee0c01250bd940586334d412",
8 m. U* P- X1 C2 p$ a/ `7 H1 O, i1 I& J% p
    s:"0xa1b0058b63e1c0360eae6073791b1d63d4a737c71c5932b4b203e853a8185cd",
* e. E4 W/ S8 v
0 Y( ]$ L1 F* z    to:"0xf11167054eb5fb91dd7b46726380f0f0cb09a6d8",' E, e& Q* A4 R# w- \
- l, v. D! }- A( r# l* ?& ]
    transactionIndex:0,
# x# N/ c0 M% v: ]" @7 B6 L5 p4 b2 |( U) Z2 {& v4 T  v
    v:"0xfe5",  L) r6 {. ]2 r9 {; u* O
7 R% j% p/ v0 M6 a5 L  F: d
    value:2000000000000000000. F" a5 t, B7 \, a7 K! R! U( c

4 |4 r/ [. M- L6 O! X( `* p9 x    }$ Z& y! H$ }4 h/ l' A# O& o* P# O

! [: ~% v0 H& M9 u) ^! U    到这里整个交易就完成了% m7 b/ I! \) S( o  m8 o
8 \' c5 B1 r0 \( d# A
    简单的智能合约7 a7 C& t: n. w: t0 `( p
' m; p7 g* D; t: K
    下面我们来创建一个极简单的智能合约,geth1.6变化蛮大的,以前编译智能合约的方法都有一些问题,没什么简单的办法,browser-solidity是个不错的在线编译选择,我们还是选择在本地进行操作,前面已经通过brew安装了solidity,创建一个contract文件夹,在文件夹中创建一个hello.sol智能合约文件
/ f+ [, c  i) K4 S1 y# J% Z  B- L
+ ~" w' G, M( X  l    pragmasolidity^0.4.13;
2 F! P9 E' c& r  x! c4 E
% b- d- K6 T" o    contractHello{
/ W3 m7 n0 w. u$ P
1 @4 A6 `% Y0 B3 \3 h) N. h    functionsum(uint_a,uint_b)returns(uinto_sum,stringo_author){( \+ g3 B; W/ ?  Z

: G- B% d# J: K& c, P    o_sum=_a+_b;
0 A9 V( X4 ?7 M1 P9 Q
( F( a9 C  R$ A6 X. i    o_author="freewolf";
9 b% z) @( K. q! V! s; H# t3 [0 w8 x. ^
    }
7 g* ]% ]# i5 h+ p  B' o& @; u! m) g( T/ ?# z' |) p6 B
    }
- Q2 q8 `# Y9 V9 n' \6 A3 }! ~7 _1 h
- N/ S/ z& \/ e$ }$ V! L$ x, T& \    然后我们来编译,完成后,会多出两个文件,abi文件就是智能合约相关的接口,bin文件就是智能合约编译代码。* _7 ~* V1 ^* d2 Z

, c0 M# v4 _6 S/ d/ H0 L5 K    这里是Mac命令行环境,不是geth,?>开头的都是命令行; A/ n, V5 V; Z) k; K! r
2 g" G; b; @) |% a7 G% E
    ?>solc-o.--bin--abihello.sol
; `8 e' b. D4 h. C* A/ ]  _  {
  J- H$ [& F5 Y+ O  L    ?>ls" N0 v( n2 R" Y9 J  u, r
: b6 X& L4 Q) n7 s
    Hello.abiHello.binhello.sol7 a/ o0 i, K& {7 Q% b6 C, f/ K
1 J: t) l" r) u& \& j- ]0 a5 Z
    在geth中加载这些文件很复杂,这里我们修改下刚生成的文件
$ z/ e7 e' \$ Y7 M8 V
/ a6 o1 X+ N8 L& M+ B3 O    Hello.abi文件内容修改成
2 I1 {! P8 Z+ y* _& `* q, Q3 s3 a# A# B7 J
    varHelloContract=eth.contract([{"constant":false,"inputs":[{"name":"_a","type":"uint256"},{"name":"_b","type":"uint256"}],"name":"sum","outputs":[{"name":"o_sum","type":"uint256"},{"name":"o_author","type":"string"}],"payable":false,"type":"function"}])
, j# Q4 R4 |4 L3 M: U3 p( ?* U2 e( n8 C6 [* L8 X, S( s. u0 L" E5 v- Q
    Hello.bin文件内容修改成/ ?# V8 K  f' e; ^0 N) Y
0 }% u, |5 w7 K' P4 b8 E
    personal.unlockAccount(eth.accounts[0])
% I/ w) z* `8 s: w' A
1 D3 L* Z0 E1 N( \# V    varhello=HelloContract.new({$ B2 a; J" g4 S- D4 v# O9 ^

; d6 Q% ?7 n; M    from:eth.accounts[0],% d& U+ T6 n) ?

, O4 [( K2 H) d1 q    data:"0x6060604052341561000f57600080fd5b5b61017a8061001f6000396000f30060606040526000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff168063cad0899b1461003e575b600080fd5b341561004957600080fd5b61006860048080359060200190919080359060200190919050506100eb565b6040518083815260200180602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156100af5780820151818401525b602081019050610093565b50505050905090810190601f1680156100dc5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b50935050505060405180910390f35b60006100f561013a565b82840191506040805190810160405280600881526020017f66726565776f6c6600000000000000000000000000000000000000000000000081525090505b9250929050565b6020604051908101604052806000815250905600a165627a7a72305820063cb95e17166637bd4ab62eae6b0e6c4e1fcd85a9c2e3be29aa75a272280b830029",
4 P' i' ?0 L7 e3 Q/ `2 K8 |' v" g& n1 R8 \. \8 M' T
    gas:5000008 t7 _& \2 ^: t4 v
6 N" d" o: G# _2 n* S
    })& X$ X3 m4 ^: ^0 [

5 W' j) q! ^, X9 }" Q" L    注意别忘了data必须0x开头,New合约就得解锁自己的账户,这里解锁也写在这里了# J- s& O$ ]* F

" T$ g. b0 O# {, h: c    回到geth,加载刚修改的文件,加载bin文件需要输入账户密码6 }: O, i) K6 P5 f8 S. }
$ S2 D/ w3 n$ w
    文件夹contract就在运行geth命令的目录
- S1 I1 Y8 f3 k! J1 q, @: {* c
/ |$ l6 Z. u; Q) b: n    >loadScript("contract/Hello.abi")" f8 B$ Z+ Z7 `9 i8 g

8 O6 e% d( B9 L! ^    true
* n. n7 \6 H) k+ R2 T$ G3 r; S, M: g, X% z; K& G3 h# A( _  {+ k
    >loadScript("contract/Hello.bin")
: U# g% q: F8 D  r% f: N# i9 c
1 d" l2 ^1 {, X6 B  Q8 \" f  p    Unlockaccount0x65070d1d224114fd3c8358e9614fd948daecc428$ j7 T5 \% c% k5 @! J7 T
4 w$ g- D+ i  `
    Passphrase:
) T* q2 [5 F! J
. u2 Y( ]  K6 p, V( F) s  m  n    true
) Q( [5 E" x9 d0 Q$ _# ?3 F1 u( G
3 m' G! k8 e8 h; H) h    现在智能合约已经部署到区块链上了,但是要挖矿才能生效,挖完就可以尽情玩耍了。
7 F! }% i7 m4 F3 m
+ }5 |1 v% X$ b. w6 ]5 X+ V" A9 J    >hello
3 q1 C: F" J  X5 l- y5 K6 c
7 z  S+ B# t8 S, _% z    {
' t; `: l6 |; G9 {. ]( |% Q! D6 u, H- n8 r- ?
    abi:[{3 [. f3 ^, E5 ~0 d

3 D$ ~- x1 O% s    constant:false," Y7 g2 [' u  ^. e
/ a9 B+ o* S' T# b
    inputs:[{...},{...}],
9 E6 R$ a' V# {+ s
* J6 R( e5 S7 }" y! l5 M% Q    name:"sum",
7 r0 ~: J+ O3 r% N- c. W/ x$ R7 m3 t% J/ P- j2 B6 n
    outputs:[{...},{...}],
5 I# U! V  G4 x' }' N: _  j: C& [  ?8 X; `+ l
    payable:false,. p$ k- x% q( y8 O; V: `( v

5 I; h+ v. w# S' F: W    type:"function") E# X0 f) a' f: ?0 T3 y

4 d, n: Q% ?9 M1 S2 c    }],* a: K& m  w. n: k7 F3 C
( q6 J1 b; h$ ^) r  m1 Y
    address:undefined,  s& _" P8 ]! S& c" w7 }- u1 W

! u2 V+ j% ^# c    transactionHash:"0x783f5cae1f9b40f25da1260267d5e6f801d1746541b5f28f84684883723807b8"6 p( @) f0 O0 l* J& j, {% |

  q# _" [* _' P' S: p. Z+ X    }
# [  H, v  ]; {" l; T1 L' T- _9 Y& w+ o
    >hello.sum8 f# \4 `6 n7 ]6 M2 H
+ B3 ]7 A: w9 f
    undefined
1 p9 W0 y# C! |2 F) W
1 b6 T  V5 L( n; b3 a9 Q$ z    >miner.start(1);admin.sleepBlocks(1);miner.stop();
5 N0 C& E+ u* n4 e
( r+ |1 T& z7 V' r1 I3 z    true% R! N$ ~: D! A" A+ m% `2 h4 M( w9 N

. o8 s8 i9 h  @+ D3 G    >hello.sum% V$ C9 y( i) Q/ }9 R1 d! @; w$ U
; t6 `2 \# w- H, B6 A9 I/ h6 D* \
    function()
) B0 i7 J* c/ w
0 }- ?) Q6 s; V% P/ V: s    >hello.sum.call(1,2)
# O& g, E8 M) Z0 N9 u& ]4 J. e8 o1 f
    [3,"freewolf"]
2 S, h) u. q7 a/ t" t+ q& o+ ?
; ~7 _3 M' t7 |% E    追加-如何建立其他节点
( W+ s4 ~& z; ]) ?: o7 H
' B, {6 G. t8 {: m. e    追加一段,如何创建其他的P2P节点,首先在原先节点执行下面代码,查看当前节点信息
7 t  c/ K6 |' @5 v
% O2 K: U. j8 T4 g/ V3 Y# W    >admin.nodeInfo- i/ y% q2 h8 j5 T
+ F% ^8 M4 h; j: D& I
    {
. |( ]  F  w2 ^/ R# o$ u+ x* D1 s* f& S/ i- S
    enode:"enode://bbd3d0f2afad68c3e4b2e79a6daddc6e8498b9266cc3e953bbb121bae40fe44b5e0377c0768b03e47ac04cead52235a12931bfb96528a8225be5808fc8c174b3@192.168.1.2:30303",) t" z6 u1 Q6 y7 M' q
& Y! @/ y4 ^, e% }
    id:"bbd3d0f2afad68c3e4b2e79a6daddc6e8498b9266cc3e953bbb121bae40fe44b5e0377c0768b03e47ac04cead52235a12931bfb96528a8225be5808fc8c174b3",
6 Y7 e( X' c" g& o/ \$ k7 K1 i! K& e7 R6 L5 j/ c! ]# P
    ip:"192.168.1.2",
& a! A7 \4 X' I* E8 k" {" O1 L" G* T0 o/ U- ^3 F) z
    listenAddr:"[::]:30303",0 o: i& b) t) |, q  \

& d- B1 e& p& v, B! Q    name:"Geth/v1.6.7-stable-ab5646c5/darwin-amd64/go1.8.3",  F& `; @2 f# A3 f) Y0 a1 y: k
! t. L5 F. M) c  _; H4 r: p1 p- N- T# t
    ports:{
4 H1 A. Z% @# n* J  @
/ K1 I- \6 v$ v! y    discovery:30303,; o# B  D9 f3 ~1 y

% x$ `' Y$ t3 {    listener:303037 v# Q8 V8 ^: [' x3 }+ x

0 _& H% e; ?0 x- U% m  r    },
3 _8 o3 x/ g5 x& B" U. ?, C) z7 S3 u/ S  N
    protocols:{
$ f& m9 ^, @5 A5 t; u) [1 C. }( \# F( O3 @' S( j1 F. i
    eth:{7 U. _3 d" s7 l9 ^: R$ ^8 L6 m

8 y' }1 B2 ]9 j8 ^) V7 g: f. Q( K    difficulty:655652,
9 s2 _6 I( s5 |' j6 e) F% p- d. n1 g8 n4 v( J
    genesis:"0x7b0286b147e6b5b8710b8acff38053fdf1991a980da8ca73b4b359c28c7144fc",; T2 a8 P% w6 X: m5 {/ v( H  t
% J! {: X" q; [- A4 q
    head:"0xd545cee3b9247b67c5d43728eddcbcfe9315dcf18cbc12187a7a178220829153",  d9 w$ V  Q2 a% |- ~* b3 \

0 B# u+ c& c0 N: l    network:27027$ ?7 j4 ]; r# q# @8 t( j

. m5 T/ ~; Z' o* M5 r    }- M7 m* ?3 ^3 o! S3 }7 z; |; M
) x5 E8 v0 v2 x/ }& ]
    }
3 ^4 V/ N* r; V" k  N. V6 p! Z/ v
* f$ y3 P+ @, L8 Y. a8 w    }
5 w$ {7 x7 Z- b1 E) V2 f
7 V* U0 d1 r( F5 y1 {    拿到node相关信息,就可以创建新节点了,这里就不过多解释了,前面基本都介绍过了5 k0 m* n' J! _% ~
, C! P/ h% U4 q8 Y% Q
    ?>mkdirnode2
$ A5 x! l5 H2 U8 J- s3 m" c* E1 m
7 a' k1 e5 O5 \9 r) ?) h    ?>geth--datadirnode2accountnew1 h# ^% _! D2 R# X$ ^5 V
9 ]( ^2 {5 D+ N, f+ U
    ?>geth--datadirnode2--networkid27027initgenesis.json2 ]) G# G8 e0 P/ K" T9 t
# s9 Q- ^- ?' R5 _# o7 m( p
    ?>geth--datadirnode2--networkid27027--port30304--bootnodes"enode://bbd3d0f2afad68c3e4b2e79a6daddc6e8498b9266cc3e953bbb121bae40fe44b5e0377c0768b03e47ac04cead52235a12931bfb96528a8225be5808fc8c174b3@192.168.1.2:30303"console
; o7 Q1 ]1 l: ~; d% G8 D) E
' j$ u. j: E5 `) b& c1 m    需要注意的也就是最后一行,写入你自己的node信息,其他的也没什么了,进入geth后,数据同步后,可以使用下面命令
9 j0 X, f  L( H9 b4 d) c, S
# R, Y/ T% @- d; t' Z8 A( S$ Y    >eth.getBlock('latest'); j# v; K, Y3 h* e5 c
5 O2 @# B5 u  }- r$ D# ]
    >admin.peers
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

V刘晨曦 初中生
  • 粉丝

    0

  • 关注

    3

  • 主题

    14