Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文
windows下安全的运行bitcoin core之SHA256校验
1 B! k: b8 h3 H. ~3 E. h一、输入下面网址(地址栏显示绿色或安全字样)1 t' R- e# x7 L$ P4 ]
https://bitcoin.org/en/download
3 D3 z. {: J! S: T, |' l6 A二、download bitcoin core8 A6 t- C+ Q3 }5 d" @& x
比如下载  bitcoin-0.17.1-win32.zip  同时下载 verify release signatures ,下载SHA256校验文件sha256sum.asc)
- U: S1 c2 q) N( F& `. N! P% a三、拷贝bitcoin-0.17.1-win32.zip到D:  }$ n2 d5 I0 j; ^' ]8 i+ }9 D
四、运行CMD,转到D:, l2 F& H- k( N9 v4 E
五、运行certutil -hashfile bitcoin-0.17.1-win32.zip SHA256
7 S6 |; {1 h, D- R& g6 f$ U9 L% aSHA256 哈希(文件 bitcoin-0.17.1-win32.zip):
6 M$ L: o- N, b# d64 64 aa 2d 33 8f 36 97 95 06 13 bb 88 12 4e 58 d6 ce 78 ea d5 e9 ec ac b5 ba 79
: J' `* {, |" v+ k: N7 q, P d1 e8 6a 4e 30% ?# n0 Z6 H4 G/ Q
CertUtil: -hashfile 命令成功完成。
. T; l  S+ q, r2 B% ]1 F+ v% O/ i- W六、打开sha256sum.asc1 K9 H" g% w7 R, i4 K8 _
找到下面一行. k5 x# R: Y+ w8 l+ P% g& x
6464aa2d338f3697950613bb88124e58d6ce78ead5e9ecacb5ba79d1e86a4e30 bitcoin-0.17.1-win32.zip
7 U$ a3 S9 `1 y( \+ x( ~: k3 q与五的结果进行比对。一致则表示软件属于官方的! n, M4 x& [  {9 Y% g1 g
这么做主要是为了预防域名被劫持(特别国家级别的,基本无解)
BitMere.com 比特池塘系信息发布平台,比特池塘仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表比特池塘立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

哈哈笑417 初中生
  • 粉丝

    0

  • 关注

    0

  • 主题

    11